BOLU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Fatih Projesi BT Rehber Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

 Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu / Tıklayınız 

Fatih Projesi BT Rehberliği Faaliyet Raporu   / Tıklayınız

YEĞİTEK Resmi Yazı  / Tıklayınız

YEĞİTEK yeni Resmi Yazı  / Tıklayınız

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmen Görevleri  / Tıklayınız


FATİH Projesi BT Rehber Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

 

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda okullarımıza yönelik ağ alt yapısı kurulumu, güvenli ve hızlı internet erişimi, eğitim ortamlarına etkileşimli tahta kurulumları, öğretmen ve öğrencilere yönelik tablet bilgisayar dağıtımı çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında "Etkileşimli Tahta" kurulumu yapılan okullara "Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevlendirmeleri yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler ile Proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı hedeflenmiştir. Görevlendirilen öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik yürüteceği rehberlik faaliyetleri bu hedefe ulaşmada en yüksek öneme haizdir.

Bu sebeple yapılacak görevlendirmelerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması gerekmektedir;

1. Görevlendirmeler sadece Fatih Projesi kapsamında "Etkileşimli Tahta" kurulumları yapılan okullara aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır;

a) Etkileşimli tahtaları kurulmuş, ağ altyapısı tamamlanmış, internet erişimi sağlanmış ve tablet bilgisayarları dağıtılmış okullar,

b) Etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olmak şartıyla, proje kapsamındaki diğer donanımları tamamlanmamış okullar,

Şube sayısı 8'den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere komisyonca eşit şekilde dağıtılacaktır.

2. Fatih Projesi kapsamı dışında bulunan okullara, yaygın eğitim kurumlarına, bilim sanat merkezlerine ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine "Fatih Projesi BT Rehberliği" adı altında görevlendirme yapılmayacaktır.

3. Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.

4. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeninin geçerli mazereti bulunması veya istekli olmaması durumunda "Norm Kadro Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri gereğince aynı ilçe genelinde 21 saat ders yükü verilecektir. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

b) "Fatih Projesi Eğitmenliği" görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

c) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

d) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler,

e) Fatih Projesi kapsamında yürütülen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler,

f) "Bilişim Teknolojileri Rehberliği Kursu" nu başarı ile tamamlayan öğretmenler, Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütebilirler.

 5. Branşı "Sınıf Öğretmenliği" , "Okul Öncesi Öğretmenliği", "Rehber Öğretmen" ve tüm türdeki Özel Eğitim Öğretmenlerine Fatih Projesi BT Rehberliği görevi verilmeyecektir. Ancak ilgili öğretmenin norm fazlası olması veya Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Öğretmen Evi gibi kurumlarda alanlarında kurs, ders vb. görevlerinin olmadığını belgelendiren öğretmenlere 4. Maddede sayılan şartlardan en az birini taşıması halinde görev verilebilecektir.

6. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

a. Doktora yapmış olanlara,

b. Yüksek lisans yapmış olanlara,

c. Fatih projesi kapsamındaki merkezi/mahalli eğitimlerde eğitim görevlisi olarak yaptıkları görev saati fazla olanlara,

d. Hizmet puanı yüksek olanlara,

e. Son beş yıl içerisinde bilişim alanında katıldığı hizmet içi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati fazla olanlara, öncelik verilecektir.

7. Ücretli ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmezÜzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT Rehberliği görevi alamazlar.

8. Fatih Projesi BT Rehberliği görevlendirmelerinde öğretmenin öncelikli olarak kendi okulunda görev alması esastır. Kendi okulu boş kalırken başka bir okula görevlendirme yapılmayacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir.

Fatih Projesi BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır. Kadrosunun bulunduğu ilçe dışına  veya yolluk yevmiye ödemesi gerektirecek şekilde hiçbir görevlendirme yapılmayacaktır.

Aynı binada birden fazla okul/kurumun bulunması durumunda, görevlendirme ders yükü fazla öğretmen için kadrosunu  bulunduğu okula yapılacak olup, aynı binadaki diğer okula görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirilen FATİH Projesi BT Rehber Öğretmeni komisyon marifeti ile diğer okuldan da sorumlu tutulacaktır.

9. Kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirildiği okula ulaşım süresi de dikkate alınarak ders dışında kalan zamanlar haftalık ders çizelgesinde "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevi olarak belirtilecek ve ilgili öğretmenin bu saatler içinde görevlendirildiği okulda çalışması sağlanacaktır. Haftalık ders çizelgeleri Fatih Projesi BT Rehberliği görevine engel olmayacak şekilde hazırlanacaktır.

10. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde BT Rehber Öğretmenliği  görevlerinin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

11. Fatih Projesi BT Rehberliği görevi valilik onayı ile her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak  üzere yılda iki kez yapılacaktır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

12. Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunar. Çalışma planı belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

13. Görevlendirme başvuruları Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon aracılığı ile yapılcak olup, BT Rehber Öğretmenliği görevlendirmeleri ilçeler dahil sadece bu komisyonca yapılacaktır. Ayrıca komisyon tarafından görevlendirme süresince görevin esaslara uygun yürütülüp yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmeyen öğretmenlerin görevlendirmeleri  komisyonca  iptal edilecektir. Komisyonca görev iptali edilen ve görev süresi sonunda yeterli performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonraki dönemlerde 4. Maddede belirtilen görevlendirme esaslarını taşımış olsa dahi görev verilmeyecektir.

Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon, FATİH Projesi BT Rehberliği görevinin amaçlarına en üst düzeyde ulaşabilmesi için, yukarıdaki şartlar doğrultusunda yeteri kadar görevlendirebilecek öğretmen bulunmaması durumunda aynı ilçe içerisinde, öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda gireceği ders yükü de göz önünde bulundurularak aynı BT Rehber Öğretmene ikinci veya üçüncü FATİH Projesi Okulunun sorumluluğu da verebilecektir.

"Fatih Projesi BT Rehberliği" görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden yukarıdaki esaslar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

Görev almak için gerekli şartları taşıyarak başvuru yapan öğretmenler Uzaktan Eğitim süreci dâhil görevlendirme süresince mesai saatleri içerisinde görevlendirildikleri okulda bulunmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

B.      BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular görevlendirme yapılacak okullar aracılığı ile komisyona yapılacaktır. Öğretmenlerin bireysel başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Aşağıda maddeler halinde verilen başvuru adımları sırası ile sırası atlanmadan FATİH Projesi BT Rehber öğretmen görevlendirmesi talebinde bulunan öğretmen tarafından yapılacaktır.

1. Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu görevlendirme talep eden öğretmen tarafından eksiksiz olarak doldurularak, ekine;

a)Başvuru ön şartı için gerekli sertifika ve eğitim dokümanın aslı gibidir onaylı fotokopisini (Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri hariç)

b)Duyuru metninde yer alan Fatih Projesi BT Rehberliği Görev Taahhütnamesinin imzalı örneği

eklenerek kadrosunun bulunduğu okul/kuruma verilecektir.

2. Fatih Projesi BT Rehberliği Kurum Onay Formunun kadronuzun bulunduğu okul/kurumca incelenerek eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması. Görevlendirilecek öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki ders yükü göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen şartlar dahilinde görevlendirilme yapılmasında engel olmadığına dair onay alınacaktır. Verilen onayın doğruluğundan, ilgili branştaki ders yükünün dengeli dağılımından ve/veya öğretmen ihtiyacının oluşmasında okul müdürü sorumlu olacaktır.

3. Görevlendirme yapılacak okul müdürlüğünce Fatih Projesi BT Rehberliği Kurum Onay formunun ikinci kısmı onaylanacak olup, öğretmen için ön görülen BT rehberliği görevi ders yükü ve görevli olacağı günler işlenerek onaylanacaktır.

Komisyona, görevlendirme yapılacak okul tarafında tüm evraklar onaylı, mühürlü olarak gönderilecektir. İlçe okulları İlçe Milli Eğitim müdürlüğü aracılığı ile DYS üzerinden evraklarına göndereceklerdir.

Görevlendirme yapılacak okullardan sadece 1(bir) adet isim teklif edilecektir. Aynı okula birden fazla başvuru varsa görevlendirme yapılacak okul yönetimi tarafından yukarıda şartlar ve seçim şartlar incelenerek uygun görülen bir öğretmen teklif edilecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşımayan öğretmenler asla teklif edilmeyecektir.

C.      GEREKLİ FORMLAR ve RESMİ YAZILAR

1.       Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu

2.       Fatih Projesi BT Rehberliği Sınıf İçi Uygulama Formu

3.       Fatih Projesi BT Rehberliği Görev Taahhütnamesi

4.       Fatih Projesi BT Rehberliği Kurum Onay Formu

5.       Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi konulu Yazısı

6.       Milli Eğitim Müdürlüğünün Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi konulu okullara gönderdiği Yazı

7.       Milli Eğitim Müdürlüğünün Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirmelerindeki esas ve uygulamalar hakkındaki resmi yazı

 

D.      UYGULAMA TAKVİMİ

                İlgili görevlendirme başvuruları  19 Ocak - 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Başvuru ve Değerlendirme alanında belirlenen işlemler ile yapılacaktır.

                Görevlendirme yapılacak okul tarafından, görevlendirme teklifleri 27 Ocak 2023 Cuma  günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesine DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

                İlgili teklifler komisyonca incelenerek valilik oluru ile görevlendirme yapılacaktır. Görevlendirme olurunda aksine bir ibare olmadığı takdirde  görevlendirme 06 Şubat 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arası için yapılacaktır.

TABAKLAR MAHALLESİ NECİP FAZIL KISAKÜREK1 BULVARI NO99 MERKEZ / BOLU - 0 (374) 280 14 00
Telefon Rehberi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.